Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Życie z pasją - 2008

Realizowany przez:

Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe, Łańcut

Cel:

Cel główny projektu to kształcenie kluczowych kompetencji społecznych. Cele szczegółowe to poznanie zasad pracy w grupie, kształcenie poczucia odpowiedzialności, uczenie właściwych postaw, wyrażanie emocji, umiejętność współpracy w grupie, nauka wzajemnych kontaktów, integracja, kształtowanie postawy życzliwości.

Odbiorcy projektu:

13-16 lat, uczniowie zamieszkujący na terenie miasta lub w jego okolicach, uczący się w dwóch łańcuckich gimnazjach, rekrutacja: ogłoszenie o projekcie w szkole, na stronie internetowej stowarzyszenia, zgłoszenia zainteresowanych uczniów, wybór grupy po badaniu socjometrycznym grupy/klasy (gwiazdy socjometr) i konsultacji z wychowawcą klasy.

Opis projektu:

Celem projektu uzyskanie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego, samorealizacji i integracji społecznej. Zdobyte kompetencje umożliwią im skuteczne i konstruktywne działania w życiu społecznym środowiska. Beneficjenci to młodzież klas I-III szkół gimnazjalnych z terenu miasta. Projekt obejmuje cykl zajęć warsztatowych dla 40 uczniów przygotowujących do samodzielnego prowadzenia zajęć. Na warsztatach beneficjenci pod kierunkiem specjalisty zdobędą doświadczenie społeczne w zakresie współpracy, zaradności społecznej, tolerancji, przyjaźni, oparcia w innych. Uzyskane kompetencje wykorzystają do zorganizowania „Wesołych spotkań” dla rówieśników w środowisku i imprezy dla uczniów gimnazjum pt. 'Łowcy talentów’. Dzięki zdobytym doświadczeniom udoskonalą postawę allocentryczną, zaprezentują ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu. Dalsze działania to: spotkania z ludźmi sukcesu Podkarpacia (ich pasje, trudności, marzenia), wyjazd do regionalnego ośrodka Polskiego Radia, jednodniowa wycieczka krajoznawczo-edukacyjna i spotkanie „Warto było..”- ognisko podsumowujące projekt. Spodziewane rezultaty projektu to identyfikacja własnych zasobów, mocnych i słabych stron, zwiększenie zaufania we własne siły, zmiana postaw, zwiększenie kreatywności społecznej, nabycie praktycznych umiejętności oraz doświadczenia w organizacji imprez, wzrost wiedzy w zakresie pracy w grupie, współpracy, porozumiewania się, podziału zadań.

Budżet projektu: 11 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe, Łańcut

Miejscowość: Łańcut

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 7

Kod pocztowy i Poczta: 37-100 Łańcut

Województwo: podkarpackie

Powiat: łańcucki

Adres strony internetowej: –

Życie z pasją

Józefa Piłsudskiego 131, 37-100 Łańcut, Polska

Więcej