WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInneZapytanie Ofertowe Audyt Strony

Zapytanie Ofertowe

1 stycznia 2020 10:33

dotyczy przeprowadzenie analizy potencjału rozwojowego i zmian strony internetowej Programu Równać Szanse www.rownacszase.pl oraz Panelu Wnioskodawcy wraz ze stworzeniem raportu i prezentacji.

 

 • Zamawiający

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20, Warszawa 00-062

NIP: 525-14-34-543, REGON: 011566612, strona internetowa: www.pcyf.org.pl,

tel./fax (022) 826 10 16

 

 • Tryb złożenia zapytania ofertowego o udzielenia zamówienia

Postępowanie związane ze złożeniem zapytania i udzieleniem zamówienia nie podlega prawu zamówień publicznych i jest prowadzone na zasadach określonych przez Zamawiającego. Niniejsze zapytanie ofertowe kierowane jest do ograniczonej grupy wybranych podmiotów.

 

 • Przedmiot oferty:

Przeprowadzenie analizy potencjału rozwojowego i zmian strony internetowej Programu Równać Szanse www.rownacszase.pl (witryna i panel administratora) oraz Panelu Wnioskodawcy spełniającego funkcję elektronicznego systemu naboru, oceny, obsługi, raportowania, monitoringu oraz ewaluacji (witryna, panel administratora, panel partnera, panel eksperta oraz panel ewaluatora) wraz ze stworzeniem raportu i prezentacji. Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia znajduje się w pkt. 5.

 

 • Czas realizacji zamówienia:

Ostatni dzień przekazania ostatecznego, zaakceptowanego przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia – 15.07.2020 r.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

 • Ocena techniczna, użyteczności, funkcjonalności, dostępności, wyglądu oraz możliwości rozwojowych strony internetowej www.rownacszanse.pl
  z uwzględnieniem witryny i panelu administracyjnego.
 • Ocena techniczna, użyteczności, funkcjonalności, dostępności, wyglądu oraz możliwości rozwojowych Panelu Wnioskodawcy spełniającego funkcję elektronicznego systemu naboru, oceny, obsługi, raportowania, monitoringu oraz ewaluacji (panel wnioskodawcy, panel administratora, panel partnera, panel eksperta oraz panel ewaluatora).
 • Przedstawienie rekomendacji dotyczących dalszych prac, zmian, budowy obydwu narzędzi.
 • Stworzenie i opracowanie, w tym opracowanie graficzne, Raportu z audytu strony internetowej oraz panelu wnioskodawcy;
 • Stworzenie prezentacji/wizualizacji raportu oraz jej zaprezentowanie dla zamawiającego.
 • Przekazanie praw autorskich do stworzonego raportu oraz wyników audytu.

Ramowy opis technologii zastosowanej w narzędziach mających być przedmiotem audytu przedstawiono w Załączniku Nr 1.

 

 • Elementy składowe oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • Nazwę, status prawny, dane identyfikacyjne i teleadresowe oferenta.
 • Krótką prezentację oferenta wraz z informacją o najważniejszych projektach zrealizowanych w ostatnich czterech latach (max 2 str.).
 • Opis koncepcji audytu.
 • Informacja o specjalistach, którzy będą zaangażowani w realizację zadania
  w przypadku wyboru oferenta (max 2 str.).
 • Proponowany sposób realizacji zamówienia wraz z harmonogramem (max 2 str.).
 • Wycena (możliwe są wyceny wariantowe) z pokazaniem jej najważniejszych składowych.

 

 • Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 
rownacszanse@pcyf.org.pl, w terminie do dnia 15.05.2020 r., do godziny 12.00. O wynikach oferenci zostaną poinformowani drogą mailową w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia naboru ofert.

Oferta winna być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:

„2/2020 - Oferta na przeprowadzenie analizy potencjału rozwojowego i zmian strony internetowej Programu Równać Szanse www.rownacszase.pl  oraz Panelu Wnioskodawcy wraz z raportem i prezentacją”.

 

 • Kryteria wyboru oferty:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest gotowość realizacji wszystkich elementów określonych w punkcie „Opis przedmiotu zamówienia”.

 Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

 • Cena (30%);
 • Opis koncepcji badawczej (40%): a) Spójny opis koncepcji audytu; b) Doświadczenie w tworzeniu podobnych raportów;
 • Opis koncepcji Raportu (20%);
 • Opis koncepcji prezentacji Raportu (10%).

 

 • Dalsza procedura wykonania audytu

Po wyborze Oferenta, któremu Zamawiający powierzy dokonanie audytu oraz podpisaniu przedmiotowej umowy Zamawiający przekaże, w terminie określonym w umowie, dostęp do niezbędnej dokumentacji, panelu administracyjnego oraz kodów źródłowych. Zamawiający przekażę również zakres przykładowych funkcjonalności, usprawnień i optymalizacji, których uruchomieniem byłby zainteresowany w obu narzędziach będących przedmiotem audytu, a które powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie potencjału rozwojowego.

 

 • Zapytania o przedmiot zamówienia

Dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących wyżej wymienionych aspektów technicznych – w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty – udziela:

 • Artur Łęga, e-mail: a.lega@pcyf.org.pl; tel. 609 458 344;
 • Paweł Walecki, e-mail: p.walecki@pcyf.org.pl ; tel. 22 826 10 16. 
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, tel: 22 826 10 16

 

 • Zastrzeżenie i wyłączenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postepowania bez podania przyczyn i bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe wraz z opisem zastosowanej technologiiWIĘCEJ AKTUALNOŚCI

WASZE WSPOMNIENIA ZWIĄZANE Z PROGRAMEM

 • "Projekt, w którym dane mi było uczestniczyć miał miejsce w 2006 roku. Bardzo ciekawie w wywiadzie opowiadał o nim Radosław Lis. Ja również mam miłe wspomnienia związane z projektem. Poznaliśmy mnóstwo ciekawostek o średniowieczu, których nie ma w podręcznikach historii. Zwiedziliśmy .."
  Asia M.
 • "Do pierwszego projektu podeszliśmy z nie mniejszym zaciekawieniem niż młodzież. Trochę po omacku wybraliśmy temat "Z kulturą przez wieki - Średniowiecze". Na nasze wspólne szczęście okazało się to strzałem w dziesiątkę. A może nie o temat tu chodziło, a o coś zupełnie innego? .."
  Danka
 • "Na początku Od kiedy się znamy? W 2005 roku zobaczyłam ogłoszenie o konkursie (RKG) w gazecie. Jestem na tyle odchylona, że gdy coś widzę, to zaraz sobie zadaję pytanie: ,,Czy to się przyda w szkole?". Złożyłam wniosek i dostaliśmy grant na projekt. Potem jeszcze były trzy, ale już .."
  Grażyna
 • "Byłam koordynatorką w OKG. Projekty OKG wspominam najlepiej. Dlaczego? Bo tam zauważałam rzeczywistą zmianę w uczestnikach. Młodzi ludzie wchodzili do programu z niepewnością, z brakiem wiary, ale też z ciekawością ? ?może będzie fajnie?. Później zawsze następowało zdziwienie: ?a.."
  KasiaJ
 • "Zastanawiając się nad tymi latami to tak naprawdę z jednej strony można zobaczyć z jak wieloma młodymi ludźmi współpracowaliśmy, a z drugiej trudno wybrać konkretne wspomnienie, bo wydaje się, że każde jest ważne i to nie tylko dla mnie ale szczególnie dla młodzieży. Postanowił.."
  Paweł Pawłowski
 • "To był jeden z lepszych projektów, jakie miałam przyjemność prowadzić. Młodzież spisała się na medal - w pełni zaangażowana, zdeterminowana, zachwycona tematem. Jako koordynator miałam przyjemność patrzeć jak się rozwijają, jaką radość czerpią z każdego warsztatu, jak się str.."
  Beata
 • "Nigdy wcześniej się nie spodziewałam, że będę współtworzyć książkę. Dlaczego to doświadczenie wspominam? Bo było to w roku 2008 i stanowiło zwieńczenie pracy nad wieloma projektami, na które fundusze nasze stowarzyszenie pozyskało w ramach programów "Równać Szanse". Najpierw poj.."
  Dorota
 • "Bardzo mi miło, że w ramach 20-lecia Programu "Równać Szanse" mogę odbyć tę podróż w czasie i przywołać w pamięci miłe wspomnienia sprzed wielu lat. Przyznam szczerze, że nie pamiętam dokładnych nazw projektów, które miałam przyjemność koordynować, ani szczegółowych terminarz.."
  Marta
 • "2011 rok - razem z Asią byłyśmy studentkami i działałyśmy w Stowarzyszeniu Kulturalnym EURO-ART, które było wtedy początkującą organizacją. Nie miałyśmy doświadczenia ani w pisaniu wniosków, ani w diagnozowaniu społeczności lokalnej, ale chciałyśmy zrealizować działania artysty.."
  Agata
 • "Z Programem Równać Szanse jestem od 2010 r. To program, który w nas zakiełkował, wyrósł i zaowocował. Każdego roku wraz z młodzieżą chcemy, aby u nas się działo, aby młodzi mogli rozwijać swoje pasje, dosięgać gwiazd, robić to, o czym marzą. Każdy projekt i każdy rok to nowi lu.."
  Gabi
 • "Z programem Równać Szanse współpracuję już od 2005 roku - jeśli dobrze pamiętam. Mamy jako Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe za sobą zrealizowane projekty w ramach RKG i OKG. Jeśli chodzi o doświadczenie, to przede wszystkim należny podkreślić permanentny rozwój programu a tym sam.."
  MarMen
Dodaj swoje wspomnienie! »
APLIKUJ O DOTACJĘ