WSTECZ :: Strona głównaProjektyProjekt

Z mapą za pan brat

Cel:

poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności z zakresu analizy, interpretacji i opracowywaniu map w sposób tradycyjny oraz za pomocą komputera, pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży, pogłębianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, a zwłaszcza matematyki, geografii, kartografii oraz wykorzystanie możliwości TIK (technologii informacyjnej i komunikacyjnej) w realizacji zadań, ciekawe i efektywne spędzenie czasu wolnego.

Odbiorcy projektu:

dwudziestoosobowa grupa młodzieży w wieku od 13– 6 lat, ucząca się w Publicznym Gimnazjum nr 2 we Włodawie i posiadająca zaległości z zakresu nauk matematyczno–przyrodniczych, a pragnąca zniwelować te braki i efektywnie spędzić wolny czas.

Opis projektu:

Główne działania przewidziane w projekcie to praca z mapą w szerokim znaczeniu (sporządzanie map tematycznych, profilu topograficznego, różnych metod prezentacji intensywności zjawisk – kartodiagram, kartogram, mapy izarytmiczne, interpolacja, zajęcia terenowe – orientacja mapy, bieg na orientację, wykonanie szkicu topograficznego doliny Bugu). Warsztaty kartograficzne, podczas których beneficjenci poznają możliwości wykorzystania komputerów do przetwarzania danych statystycznych oraz prezentacji kartograficznych z wykorzystaniem programu multimedialnego, poznają sylwetki sławnych kartografów i przygotują ich biografie oraz własnoręcznie wykonają mapę wybranych kontynentów w oparciu o siatkę kartograficzną, legendę i skalę. Planowane jest też spotkanie z p. Józefem Borkowskim – współtwórcą Wielkiego Atlasu Polski oraz wykłady i fakultety w Zakładzie Kartografii na UMCS w Lublinie. Efekty, które chcemy osiągnąć, to utrwalenie terminów i pojęć kartograficznych, nabycie umiejętności pracy z mapą i wykorzystania różnych metod do prezentacji intensywności zjawisk, aktywne uczestnictwo w pracy geodety, zdobycie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnej technologii w kartografii oraz udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych na UMCS.

Budżet projektu:

11 500 zł

Dotacja:

7 000 zł

Rocznik:

RS 2005

Nitka:

II Regionalny Konkurs Grantowy

Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne

Miejscowość:

Włodawa

Ulica, nr domu i lokalu:

Szkolna 1

Kod pocztowy i Poczta:

22-200 Włodawa

Województwo:

lubelskie

Powiat:

włodawski

Adres strony internetowej:

LOKALIZACJA PROJEKTU

APLIKUJ O DOTACJĘ