WSTECZ :: Strona głównaO programieHistoria

HISTORIA

          
  Równać Szanse 2003                Równać Szanse 2003             Równać Szanse 2004
    Szkoły Partnerskie                        Małe Granty

          
     Równać Szanse 2005              Równać Szanse 2006               Równać Szanse 2007

          
     Równać Szanse 2008             Równać Szanse 2009           Równać Szanse 2010

          
   Równać Szanse 2011                Równać Szanse 2012               Równać Szanse 2013

           
     Równać Szanse 2014             Równać Szanse 2015               Równać Szanse 2016

           
     Równać Szanse 2017            Równać Szanse 2018               Równać Szanse 2019Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację Programu "Równać Szanse" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolnosci w 2001 roku.

 

Edycja 2001 

 

Pierwsza edycja „Równać Szanse” została zrealizowana w 2001 roku – przyznano wtedy dotacje 40 organizacjom na łączną kwotę 840 400 zł. W zrealizowanych w ramach „Równać Szanse 2001” projektach uczestniczyły organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i niesformalizowane grupy młodych ludzi z całej Polski, które prowadziły działania adresowane do uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz do nauczycieli i rodziców. W tej edycji programu realizowano dwa typy projektów:

 • projekty o charakterze lokalnym – adresowane do mieszkańców miejscowości, gminy czy powiatu (wnioskowana kwota nie mogła przekroczyć 20 000 zł),
 • projekty o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym - obejmujące co najmniej obszar kilku powiatów (wnioskowana kwota nie mogła przekroczyć 120 000 zł).

Projekty dotowane w tej edycji programu miały szeroki zakres tematyczny, obejmowały wszystkie dziedziny aktywności młodych ludzi na płaszczyźnie edukacyjnej, od poszerzania umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej po projekty kształtujące tożsamość lokalną, pogłębiające wiedzę o potencjale własnego regionu, czy inicjatywy kształtujące aktywne postawy obywatelskie. W przeprowadzonych projektach wzięło udział ponad 24 000 osób.

Już w pierwszej edycji programu grantobiorcom zostało zaproponowane także wsparcie pozafinansowe w postaci szkoleń. W szkoleniach na temat prowadzenia projektów społecznych na rzecz młodych ludzi wzięło udział 59 osób.
 

Udzielone dotacje: 

 

Edycja 2002

 

W 2002 roku została przeprowadzona kolejna edycja programu „Równać Szanse”. Początkowo przyznano 56 dotacji na łączną kwotę 860 000 zł. Korzystając z doświadczeń zebranych podczas realizacji pierwszej edycji programu oraz z danych dotyczących organizacji pracujących z dziećmi i młodymi ludźmi w Polsce, wprowadzono w tej edycji dodatkowe preferencje dla organizacji, które w latach 2000 – 2002 nie otrzymały dofinansowania ze źródeł ponadlokalnych.

Również w 2002 roku, z powodu ogromnych szkód, jakie poczyniła powódź na południu Polski, stworzono dodatkowy element programu – dotacje dla organizacji z terenów dotkniętych powodzią, na realizację działań na rzecz młodych ludzi mieszkających w małych miejscowościach, które ucierpiały w wyniku powodzi (teren województw: małopolskiego, lubelskiego, pomorskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego). Przyznano 28 dotacji na łączną sumę 452 200 zł. W działaniach wzięło udział około 25 000 osób. Projekty adresowane do młodych ludzi poszkodowanych w czasie powodzi dotyczyły różnego rodzaju działań – od tworzenia grup pomocy przedmedycznej i wolontariuszy po uczenie młodych ludzi, jak radzić sobie w momentach zagrożenia, sytuacjach kryzysowych, gdzie ogromną wartość mają umiejętności zarządzania pracą zespołu ludzi, rozdziału zadań, odpowiedzialności. Dotowane projekty również umożliwiały dostęp poszkodowanych młodych ludzi z jednej strony do sprzętu komputerowego, multimedialnego, a z drugiej do różnego rodzaju technik psychologicznych, socjologicznych niesienia pomocy sobie i innym w trudnych sytuacjach.

W ramach obu ścieżek konkursowych zostały przeprowadzone szkolenia, w których ogółem wzięły udział 84 osoby.

Udzielone dotacje: 

 

Edycja 2003

 

Na podstawie doświadczeń zebranych podczas spotkań z realizatorami, uczestnikami projektów, informacji przekazywanych przez koordynatorów i organizacje prowadzące projekty w pierwszej i drugiej edycji Programu „Równać Szanse”, zostały opracowane nowe założenia dla trzeciej edycji programu „Równać Szanse 2003”. Powstały nowe możliwości i ścieżki dofinansowania różnorodnych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi. Kolejna edycja programu została dopasowana do charakteru organizacji realizujących projekty w ramach Równać Szanse, oraz potrzeb bezpośrednich adresatów działań – młodych ludzi z małych miejscowości.

Dzięki temu w tej edycji programu „Równać Szanse” zostały stworzone różne możliwości otrzymania dofinansowania, czyli tak zwane ścieżki dotacyjne:

 • Ścieżka „Małe Granty” – w tej ścieżce o dotację do wysokości 20 000 zł mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, a także różnego rodzaju placówki oświatowe z terenu całego kraju oraz nieformalne grupy młodych ludzi, na działania adresowane do uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenów wsi i małych miast – w ramach tej ścieżki przyznano 62 dotacje na łączną kwotę 983 100 zł.
 • Ścieżka „Programy Modelowe” – to ścieżka, w której Komisja Ekspertów programu „Równać Szanse” przyznaje dotację wybranym przez siebie najlepszym projektom zrealizowanym w pierwszej i drugiej edycji programu. Wybrane organizacje otrzymały dofinansowanie na kontynuację działań projektu, zwiększenie jego zasięgu tak terytorialnego (nowe miejscowości, gminy, powiaty) jak i społecznego (nowe grupy odbiorców). Wybrane organizacje mogły otrzymać maksymalnie 40 000 zł na kontynuację i rozwój swoich projektów – przyznano 5 dotacji na łączną kwotę 145 000 zł.
 • Ścieżka „Szkoły Partnerskie” – w tej ścieżce dotację do wysokości 20 000 zł mogły otrzymać szkoły z terenu całej Polski zrzeszone w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych. Wymogiem stawianym szkołom, jakie chciały wziąć udział w ścieżce “Szkoły Partnerskie” było nawiązanie w ramach realizacji projektu współpracy ze szkołą w terenów wiejskich, której wyniki nauczania były niższe od średniej w jej województwie. W tej ścieżce przyznano 8 dotacji na sumę 158 300 zł.
 • Ścieżka „Szkoły Aktywne” – ścieżka dotacyjna, w której o dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł własnych działań mogły ubiegać się szkoły mające siedzibę w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, które uzyskały tytuł „Szkoły z klasą”, lub ukończyły program „Szkoła ucząca się” – w sumie przyznano 44 dotacje na łączną kwotę 398 100 zł.

W sumie w trzeciej edycji programu zrealizowano 119 różnego rodzaju projektów edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, szkoły wiejskie we współpracy z miejskimi szkołami średnimi, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, nieformalne grupy młodych ludzi z terenu całego kraju. W 2003 roku przyznano 1 684 500 zł dotacji – czyli o 372 300 zł więcej niż w poprzedniej edycji.

W tej edycji kolejnych 139 osób miało szansę uczestniczyć w szkoleniach z zakresu metod i technik realizacji projektów w programie „Równać Szanse”. Dodatkowo, po raz pierwszy, zostały zorganizowane jednodniowe szkolenia dla przedstawicieli organizacji aplikujących w konkursach bez powodzenia. Wzięły w nich udział 233 osoby. Zorganizowane zostały także szkolenia dla organizacji aplikujących w konkursie „Szkoły Aktywne”, w których wzięło udział 230 osób. Ogółem w „Równać Szanse 2003” w szkoleniach uczestniczyło około 600 osób.

Udzielone Dotacje:
 

 

Edycja 2004

 

W roku 2004 została przeprowadzona czwarta edycja programu „Równać Szanse”, która tak jak poprzednia, składała się z tzw. ścieżek dotacyjnych, i tak jak poprzednia została dopasowana do aktualnych potrzeb organizacji grantobiorczych, jak i samych odbiorców projektów. Dzięki temu w „Równać Szanse 2004” powstała nowa ścieżka dotacyjna – „Równać Szanse – Małe Granty Regionalne”. Był to całkowicie nowy pomysł dotowania działań na rzecz młodych ludzi przez lokalne organizacje, gdzie cały proces wybierania wniosków i przyznawania dotacji był realizowany we współpracy z organizacjami partnerskimi Polskiej Fundacji Młodych ludzi. Przy realizacji tej ścieżki pracowało z PFDiM Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna, które prowadziło konkurs na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego; Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ze Słupska prowadzące konkurs na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego; Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Lublina prowadzące konkurs na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego; Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe z Kłodzka prowadzące konkurs na terenie województw: łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego.

Organizacje partnerskie przeprowadziły cały proces selekcji wniosków nadesłanych z własnego regionu. Dzięki takiemu systemowi pracy z wnioskami, można było usprawnić komunikację między organizacjami wnioskującymi, a organizacją prowadzącą selekcję wniosków, jak również zapewnić duży stopień wiedzy organizacji prowadzącej proces selekcji, dotyczącej potrzeb edukacyjnych młodych ludzi z własnego regionu. Taki schemat pracy pozwolił dotować projekty najlepiej odpowiadające potrzebom i warunkom środowiska lokalnego.

W ramach tej ścieżki przyznano 177 dotacji na łączną sumę 1 309 600 zł.

Poza „Małymi Grantami Regionalnymi” kontynuowane były pozostałe ścieżki:

 • Ścieżka „Małe Granty” – dotacje do wysokości 20 000 zł dla organizacji z terenu całej Polski, adresujących swoje działania do uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenów wsi i małych miast – w ramach tej ścieżki przyznano 62 dotacje na łączną kwotę 1 052 000 zł.
 • Ścieżka „Programy Modelowe” – ta ścieżka została zmodyfikowana i stworzone zostały dwie możliwości otrzymania dotacji:
  • dotacje przyznawane przez Komisję Ekspertów dla najlepszych projektów zrealizowanych w „Równać Szanse 2003” na rozszerzenie oraz kontynuację ich działań – dofinansowanie do wysokości 25 000 zł
  • dotacje do wysokości 40 000 zł dla wybranych organizacji prowadzących projekty modelowe w trzeciej edycji programu na przeprowadzenie ich działań w innych regionach kraju. Przeniesienie poszczególnych projektów polegało na wybraniu przez organizację macierzystą organizacji pozarządowej w dowolnie wybranym miejscu, przeszkoleniu jej członków z metod i sposobów realizacji projektu oraz pomoc wybranej organizacji replikującej projekt na własnym terenie w jego realizacji. Dzięki temu powstała sieć dużych, doświadczonych organizacji i współpracujących z nimi lokalnych organizacji pozarządowych, które realizowały projekt na własnym terenie, uczyły się zasad pracy i działań na rzecz młodych ludzi.

W przypadku, gdy w ramach tej ścieżki przyznano dotacje projektowi prowadzonemu przez szkołę, realizatorzy projektu zobowiązani byli do założenia organizacji pozarządowej, jaka będzie odpowiedzialna za jego realizację w tej ścieżce. Dzięki takiemu założeniu powstały cztery lokalne stowarzyszenia.
W ramach „Równać Szanse 2004 – Projekty Modelowe” przyznano 12 dotacji na łączną kwotę 340 400 zł.

 • Ścieżka „Szkoły aktywne” – dotacje do wysokości 10 000 zł, o które mogły się ubiegać szkoły, które uzyskały tytuł „Szkoły z klasą”, lub ukończyły program „Szkoła ucząca się”. W tej ścieżce dotowane szkoły realizowały projekty we współpracy z inną szkołą. Założeniem tej ścieżki było promowanie współpracy między szkołami z małych miejscowości a szkołami z dużych miast. W ramach tej ścieżki przyznano 34 dotacje na łączną kwotę 324 100 zł.

W sumie w czwartej edycji programu „Równać Szanse” zrealizowano 285 projektów na łączną sumę dotacji 3 026 100 zł – czyli o 1 341 600 zł więcej niż w trzeciej edycji programu.

128 koordynatorów projektów zostało przeszkolonych w tej edycji programu. Ponadto po raz drugi zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli organizacji, które nie dostały dotacji (268 uczestników) oraz szkolenia dla aplikujących w konkursie „Szkoły Aktywne” (90 uczestników).

Także w tej edycji, po przeanalizowaniu potrzeb odbiorców i uczestników programu „Równać Szanse”, został on rozszerzony o kolejny element. Z myślą o wszystkich, którzy prowadzili projekty dotowane we wszystkich edycjach programu powstała Sieć Liderów Programu Równać Szanse.

Sieć Liderów RS to platforma szeroko pojętej wymiany informacji, kontaktów między wszystkimi partnerami programu „Równać Szanse”, to miejsce, gdzie można szybko otrzymać wiadomość dotyczącą szkoleń, warsztatów, dotacji, nowych programów, konkursów grantowych, wszelkich możliwości podnoszenia jakości pracy z młodymi ludżmi.

Wiosną 2005 roku (w ramach edycji RS 2004) odbyły się w czterech miastach (Wrocław, Lublin, Olsztyn i Słupsk) pierwsze Regionalne Fora Edukacyjne. Ich celem była promocja rozwiązań wypracowanych w programie, popularyzacja przyjętej przez PAFW i PFDiM perspektywy – wizji problemu i metod jego rozwiązania, a także stworzenie szansy na wymianę doświadczeń dla wszystkich osób zajmujących się edukacją na wsiach i w małych miastach – także dla tych, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z programem „Równać Szanse”.

Udzielone Dotacje:

 

Edycja 2005

 

W 2005 roku rozpoczęto realizację piątej edycji programu „Równać Szanse”. W tej edycji zostały przeprowadzone następujące konkursy dotacyjne:

 • Ogólnopolski Konkurs Grantowy – dotacje do wysokości 20 000 zł dla organizacji pozarządowych z terenu całej Polski oraz dla szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i placówek pozaszkolnych (domy kultury, biblioteki, domy dziecka) mających siedzibę na terenie wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców, prowadzących działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, adresujących swoje działania do uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenów wsi i małych miast. 1002 organizacje złożyły aplikacje o dofinansowanie, przyznano 79 dotacji na łączną sumę 1 149 800 zł. Dotowane projekty miały charakter lokalny.
 • Programy Modelowe – dotacje na rozwój projektów z poprzednich edycji programu uznanych za najlepsze przykłady działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz na ich replikację przez kolejne organizacje działające w innych regionach kraju. Projekty Modelowe mają charakter ponadwojewódzki. Przyznano 7 dotacji na sumę 284 965 zł.
 • Regionalny Konkurs Grantowy – dotacje do wysokości 7 000 zł dla młodych, lokalnych organizacji, szkół i nieformalnych grup dorosłych bądź młodych ludzi, jakie rozpoczynają dopiero działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi. Na konkurs nadesłano 440 wniosków o dotację, dotacje przyznano 130 organizacjom na łączną sumę 840 900 zł.
 • II Regionalny Konkurs Grantowy – dotacje do wysokości 7 000 zł dla młodych, lokalnych organizacji, szkół i nieformalnych grup dorosłych bądź młodych ludzi, które rozpoczynają dopiero działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi. Na konkurs nadesłano 1087 wniosków o dotację, dotacje przyznano 107 organizacjom na łączną sumę 711 400 zł.

W 2005 roku powstała Akademia Programu Równać Szanse. Akademia została powołana w celu umożliwienia replikacji najlepszych projektów programu „Równać Szanse”, popularyzacji idei wyrównywania szans edukacyjnych, promocji działań realizowanych w najlepszych projektach programu oraz stworzenia możliwości wsparcia (organizacyjnego, merytorycznego) dla lokalnych organizacji realizujących projekty w ramach programu „Równać Szanse”. Więcej o działaniach Akademii i projektach modelowych replikowanych przez Akademię można znaleźć na stronie www.akademia.rownacszanse.pl. W pierwszej edycji Akademia promowała trzy projekty modelowe: „Złoty Piasek”, „Centrum Aktywności Gimnazjalisty” i „Klub Młodego Odkrywcy”, zorganizowała szkolenie dla doświadczonych koordynatorów oraz konferencję w Sejmie RP na temat wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi z małych miejscowości.

W tej edycji programu zorganizowano kolejne cztery Regionalne Fora Edukacyjne. Tak jak rok wcześniej odbyły się one w Słupsku, Lublinie, Wrocławiu i Olsztynie. We wszystkich imprezach wzięło udział blisko 1500 osób. Na Forach prezentowały się realizowane projekty, odbywały się warsztaty, prelekcje i dyskusje.

W RS 2005 szkoleniami zostało objętych 181 koordynatorów. Dodatkowo niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dla organizacji aplikujących bez powodzenia w konkursach dotacyjnych. W ośmiu sesjach wzięło udział 307 osób.

 

Udzielone Dotacje:

 

Edycja 2006

 

Program Równać Szanse 2006 był kontynuowany zarówno w trzech modułach dotacyjnych, jak i pozostałych komponentach programu – szkoleniach, Regionalnych Forach Edukacyjnych i Sieci Liderów.

 • w styczniu ogłoszono szóstą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego na dotacje do wysokości 20 000 zł dla organizacji pozarządowych z terenu całej Polski oraz gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, miejskich i gminnych domów kultury, miejskich i gminnych bibliotek - mających siedzibę na terenie wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców, prowadzących działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, adresujących swoje działania do uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenów wsi i małych miast. Napłynęła rekordowa ilość wniosków – 1194 aplikacje. Najwięcej wniosków przysłano ze szkół (42,88 %), następnie organizacji pozarządowych (35,85 %) oraz placówek pozaszkolnych (21,27%). Dwie Komisje Ekspertów powołane do oceny projektów przyznały razem 94 dotacje na łączną kwotę 1 552 200 zł. Odbyły się dwie sesje szkoleniowe równolegle dla dwóch grup koordynatorów nagrodzonych projektów. Szkolenia były poprzedzone dwoma spotkaniami w Warszawie z szefami organizacji, którym przyznano dotacje. Podczas spotkań uczestnicy otrzymali umowy i zapoznali się z zasadami współpracy z PFDiM oraz obowiązującymi zasadami rozliczeń otrzymanych grantów.
 • Do organizacji piątej edycji Regionalnego Konkursu Grantowego włączone zostały dwie nowe organizacje partnerskie wyłonione w ramach konkursu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” oraz, jako organizacja wspierająca podczas konkursu, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Poznania. RKG został ogłoszony 1-08-2006 roku. O dofinansowanie projektów w wysokości do 7 tys. zł., adresowanych do młodych ludzi w wieku 13 – 19 lat, mogły się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Partnerzy Regionalni otrzymali w sumie 1026 wniosków. W wyniku prac Komisji Regionalnych przyznano 133 dotacje na łączną kwotę 814 600 zł. W Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji, którym przyznano dotacje, a w styczniu odbyły się cztery sesje szkoleniowe dla koordynatorów projektów RKG.
 • W nitce Projektów Modelowych po wstępnej ocenie Komisji Ekspertów spośród 13 zarekomendowanych projektów wybrano 9, które wzięły udział w zamkniętym konkursie dotacyjnym na Projekt Modelowy. Rekomendowane projekty najpełniej realizowały założenia programu Równać Szanse, ich realizatorzy wypracowali nowatorskie metody pracy z młodymi ludźmi oraz podejmowali najciekawsze działania. Dotacje otrzymały 4 organizacje na łączną kwotę 84 000 zł.

W ramach działań Akademii Programu Równać Szanse w czerwcu odbyło się szkolenie dla członków Sieci Liderów oraz przedstawicieli organizacji zaproszonych do udziału w zamkniętym konkursie grantowym na Projekt Modelowy. Tematem szkolenia była praca nad zaawansowanymi technikami zarządzania projektem.

W celu poprawienia jakości działań nad replikacją projektów modelowych w nowe środowiska przygotowano publikacje opisujące metody pracy trzech projektów „Złotego Piasku” Stowarzyszenia Tratwa, „Klubu Młodego Odkrywcy” Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego oraz „Centrum Aktywności Gimnazjalisty” Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego. Są to pierwsze tomy Biblioteki Akademii Programu Równać Szanse.

Z końcem 2006 roku Akademia przestała być zarządzana przez dotychczasowego operatora – Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego. Od 2007 roku Akademia jest administrowana przez Polską Fundację Młodych ludzi.

Akademia przejęła zarządzanie wszystkimi szkoleniami w programie, zostały one ujęte w spójny system. Akademia w dalszym ciągu zajmuje się promocją najlepszych rozwiązań wypracowanych w programie „Równać Szanse”. W kolejnych latach powstaną następne tomy Biblioteki Akademii Programu Równać Szanse.

W szóstej edycji programu Równać Szanse Partnerzy Regionalni zorganizowali 5 Regionalnych Forów Edukacyjnych. W dniach 23-24-03-w Kielcach odbyło się Regionalne Forum Edukacyjne organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. W dniach 29-30-03-w Poznaniu odbyło się Regionalne Forum Edukacyjne organizowane przez Stowarzyszenie „Centrum PISOP”. W dniach 12-13-04-w Olsztynie odbyło się III Regionalne Forum Edukacyjne Programu „Równać Szanse”. W przeciwieństwie do lat ubiegłych tym razem forum nie odbyło się w siedzibie organizatora forum – Stowarzyszenia „Tratwa”, ale w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z którym została nawiązana współpraca. W dniach 19-20-04-odbyło się III Regionalne Forum Edukacyjne organizowane przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Po raz pierwszy w historii forów RFE zostało zorganizowane w dwóch miastach – Kłodzku (pierwszy dzień) i Wrocławiu (drugi dzień). Program obu dni był podobny – forum rozpoczynało się wystąpieniami przedstawicieli samorządów lokalnych, po których następowały prezentacje przedstawicieli świata nauki. W drugiej części odbyły się po dwa panele (dla dorosłych i młodych ludzi), a po nich warsztaty, w czasie których zaprezentowano projekty realizowane w programie. W dniach 11-12-05-odbyło się RFE w Tarnowie, organizowane przez Centrum Wolontariatu Lublin. Po dwóch forach zorganizowanych w Lublinie, organizatorzy zdecydowali się przenieść forum do innego miasta – do Tarnowa. Celem tej zmiany była aktywizacja regionu małopolski.

W programach forów znalazły się panele dyskusyjne i warsztaty dobrych praktyk, organizatorzy umożliwili też w wybranej przez zaproszone organizacje formie prezentację realizowanych przez nie projektów.

Udzielone Dotacje:

 

Edycja 2007

 

Rok 2007 był pierwszym rokiem zmian w Programie, które zaowocowały jego nowym kształtem w edycji Równać Szanse 2008. Po raz pierwszy w największym z konkursów ograniczono listę potencjalnych wnioskodawców wyłącznie do organizacji pozarządowych. Także w tym roku nowe pomysły zostały zrealizowane w ramach Sieci Liderów Programu Równać Szanse. Podobnie jak w latach ubiegłych, także tym razem odbyły się Regionalne Fora Edukacyjne, ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy na projekty przykładowe i modelowe oraz zorganizowano szereg sesji szkoleniowych.

 • w styczniu został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy. Po raz pierwszy mogły w nim startować wyłącznie organizacje pozarządowe. Wnioskujący mogli aplikować o dofinansowanie projektów dziesięciomiesięcznych, realizowanych z młodymi ludżmi z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Maksymalna kwota dotacji wyniosła 20 000 zł. Na konkurs nadeszło 889 wniosków, z których Komisja Ekpsertów wybrała 65 do dofinansowania. Ogółem przekazaliśmy lokalnym organizacjom 1 078 400 zł. Koordynatorzy wszystkich dofinansowanych projektów wzięli udział w szkoleniach dotyczących zarządzania projektem.
 • Przy organizacji ogłoszonego w sierpniu 2007 roku Regionalnego Konkursu Grantowego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży współpracowała z pięcioma Partnerami Regionalnymi: Centrum Wolontariatu Lublin, Centrum Wolontariatu Słupsk, Stowarzyszeniem „Tratwa”, Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym i Stowarzyszeniem „Centrum PISOP”. O dofinansowanie na projekty sześciomiesięczne mogły się starać organizacje pozarządowe, szkoły, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne. Maksymalna kwota dotacji wyniosła 7 000 zł. Na konkurs nadeszły 1724 wnioski, z których Regionalne Komisje Ekspertów wybrały 127 projektów do dofinansowania na łączną kwotę 800 200 zł.
 • Spośród 13 zarekomendowanych projektów Komisja Ekspertów wskazała 9, które zostały dopuszczone do konkursu na projekty przykładowe. Z 8 nadesłanych wniosków Komisja wybrała 4 do dofinansowania. Wybrane organizacje otrzymały dotacje w kwocie 20 000 zł na piętnastomiesięczne projekty polegające na rozwinięciu dotychczas realizowanych pomysłów.

W ramach działań Akademii Programu Równać Szanse w czerwcu odbyło się szkolenie dla członków Sieci Liderów oraz przedstawicieli organizacji zaproszonych do udziału w zamkniętym konkursie grantowym na Projekt Modelowy. Tematem szkolenia była praca nad zaawansowanymi technikami zarządzania projektem.

W 2007 roku zostały wydane trzy nowe tomy Biblioteki Akademii Programu Równać Szanse. Wydane publikacje dotyczyły trzech nowych projektów modelowych, którymi zostały: projekt „Radio SMS” Stowarzyszenia Młodych ludzi Sejneńskiej „Borek”, „Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych – Satelity” Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach oraz projekt „Prowincja Nieprowincjonalna – Fabryka Pomysłów” Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków o/Tarnów. Książki zostały wydane, a także umieszczone w serwisiewww.akademia.rownacszanse.pl, z którego można je pobrać.

Po raz pierwszy w Programie w edycji 2007 zorganizowano nie tylko Regionalne Fora Edukacyjne, ale także Lokalne Fora Edukacyjne. Zadaniem każdego z czterech Partnerów Lokalnych, którzy zdecydowali się podjąć tego zadania, było zorganizowanie jednego forum o zasięgu regionalnym i dwóch o zasięgu lokalnym. Fora odbyły się w roku 2008.

 

Udzielone Dotacje:

 

Edycja 2008

 

Rok 2008 przyniósł rewolucyjne zmiany w Programie „Równać Szanse”. Po siedmiu edycjach zostały przeformułowane cele programu i zmieniono jego kształt. Cel Programu, jakim było wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, stał się zbyt wąski i stracił swoje uzasadnienie. Postanowiono określić szerszy cel i dostosować go do realnych potrzeb. Od 2008 roku celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans młodych ludzi z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców na udany start w dorosłość – rozumiany jako umiejętność realizacji samodzielnie i racjonalnie wyznaczonych celów życiowych – w tym celów edukacyjnych. Edycja Programu „Równać Szanse 2008” jest pierwszą zrealizowaną w oparciu o nowy cel i nowe zasady.

 • W styczniu ogłoszono Ogólnopolski Konkurs Grantowy. Jedną z podstawowych zmian było przeformułowanie celów konkursu, zgodnie z nowymi celami programu. Projekty realizowane w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego powinny rozwijać u młodych ludzi umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego oraz przekonanie o własnych możliwościach. Poza zmianą celów, wydłużono realizację projektów do 18 miesięcy i zwiększono maksymalną kwotę dotacji do 50 000 zł. Po raz pierwszy konkurs składał się z dwóch etapów – pierwszy etap polegał na przygotowaniu diagnozy środowiska lokalnego pod kątem problemów młodych ludzi, a dopiero w drugim etapie pisano konkretne projekty. Na konkurs wpłynęły 293 wnioski, z których wybrano 52. W dniach 10-13-04-2008 r. odbyło się czterodniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji zakwalifikowanych do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Szkolenie składało się z dwóch modułów: „Planowanie projektów w Programie 'Równać Szanse'„ oraz modułu służącego przedstawieniu dobrych praktyk i projektów modelowych Udział w szkoleniu był warunkiem formalnym dalszego uczestnictwa organizacji w konkursie. W szkoleniu, prowadzonym w dwóch grupach, wzięły udział 52 osoby. Ze względu na dwuetapową selekcję wniosków, szkolenie mogło się odbyć, po raz pierwszy w historii programu, przed etapem pisania projektów. Z organizacji biorących udział w szkoleniu 37 zdecydowało się złożyć wniosek w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym. Komisja ostatecznie przyznała 22 dotacje, na łączną kwotę 1 048 400 zł.
 • 1-08-Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła otwarty konkurs „Równać Szanse 2008 – Regionalny Konkurs Grantowy'. Kształt tego konkursu również został przeformułowany zgodnie z nowymi zasadami całego Programu. Celem konkursu regionalnego było wparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętność właściwej oceny własnego środowiska oraz własnych mocnych i słabych stron, a także umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego i pracy w grupie. Jednocześnie projekty miały rozwijać u realizujących je placówek umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych oraz umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć. W konkursie przyznawano dotacje do 7 000 zł na projekty sześciomiesięczne. 1-10-minął termin nadsyłania wniosków. W tej edycji konkursu PFDiM współpracowała z czterema Partnerami Regionalnymi: Centrum Wolontariatu Lublin, Centrum Wolontariatu Słupsk, Stowarzyszeniem „Tratwa” i Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym. Na Regionalny Konkurs Grantowy nadesłano w sumie 536 wniosków. Przyznano 98 dotacji na łączną kwotę 657 600 zł. W grudniu odbyły się cztery sesje szkoleniowe dla koordynatorów projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie.
 • W ramach Programu „Równać Szanse” odbywa się również zamknięty konkurs na projekty modelowe, przeprowadzany w dwóch nitkach: projekty przykładowe i projekty modelowe. Spośród blisko 60 zakończonych w marcu 2008 roku i prawidłowo rozliczonych projektów dofinansowanych w ramach „Równać Szanse 2007 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy” osiem zostało wybranych i zarekomendowanych Komisji Ekspertów, wybierającej Projekty Przykładowe. Swoje wnioski nadesłało sześć organizacji. Wszystkie zostały poddane ocenie ekspertów i podjęto decyzję o przyznaniu trzech dotacji: 22 500 zł dla Stowarzyszenia „Beskidzki Klub Astronomiczny Polaris” na realizację projektu „Wszechświat na wsi”, 20 000 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic na realizację projektu „Teatr Ognia – Fire Mime” oraz 17 500 zł dla Stowarzyszenia „Jesteśmy z Warmii” na realizację projektu „Wędrówki z Napoleonem po Warmii”. W konkursie na „Projekty Modelowe” przyznano trzy dotacje w wysokości 15 000 zł na projekty 6 miesięczne, polegające na opracowaniu metodologii zrealizowanych projektów w formie książkowej. Dotacje otrzymały projekty: „Odkrywcy Lokalnych skarbów” Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie, „Z techniką w przeszłość” Unisławskiego Towarzystwa Historycznego i „MAN-em po sukces” Stowarzyszenia Przyrodników Nadwarciańskich.

Zgodnie z nową formułą zorganizowano też fora Programu „Równać Szanse”. Po raz pierwszy w historii programu zorganizowano 13 forów – 4 o zasięgu regionalnym i 9 o zasięgu lokalnym. Przy organizacji forów PFDiM współpracuje z czterema partnerami. Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe zorganizowało Regionalne Forum Edukacyjne w Opolu i Lokalne Fora Edukacyjne w Miliczu i Świdnicy. Olsztyńskie Stowarzyszenie „Tratwa” zorganizowało Regionalne Forum w Olsztynie i Lokalne Forum w Wysokiem Mazowieckiem, Ełku oraz w Morągu. Słupskie Centrum Wolontariatu zorganizowało Regionalne Forum w Słupsku, a Lokalne w Goleniowe i Unisławiu. Lubelskie Centrum Wolontariatu zorganizowało Regionalne Forum Edukacyjne w Lublinie i Lokalne Fora Edukacyjne w miejscu Piastowym oraz we Włodawie. Fora przyjęły różnorodne formy i w ich ramach zostały zrealizowane różnorodne pomysły. Zorganizowano festyny, w czasie których uczestnicy projektów prezentowali na stoiskach i w formie warsztatów efekty swojej pracy, odbywały się też seminaria i dyskusje panelowe.

W 2008 roku przyjęto też nową koncepcję pracy koordynatorów należących do Sieci Liderów. Sieć Liderów, licząca już blisko 1000 osób, jest przestrzenią, również wirtualną, wymiany doświadczeń wśród koordynatorów projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse”. Praca odbywała się w formie 3 laboratoriów tematycznych – grup zadaniowych, które miały opisać zasady realizacji projektów z trzech obszarów tematycznych: Przestrzeni Komunikacji Społecznej, Przestrzeni Matematyczno-Przyrodniczo-Technicznej i Przestrzeni Dziedzictwa Kulturowego. We wrześniu zakończyły prace dwa laboratoria, efektem ich pracy są publikacje: „Śmiało w przyszłość - jak realizować projekty z przestrzeni komunikacji społecznej” i „Możesz inaczej - jak realizować projekty z przestrzeni matematyczno-przyrodniczo-technicznej”. Obydwa wydawnictwa można pobrać ze strony www.rownacszanse.pl.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba osób odwiedzających stronę Programu „Równać Szanse”.

 

Udzielone Dotacje:

 

Edycja 2009

 

Edycja 2009 Programu „Równać Szanse” była drugą realizowaną w oparciu o nowe cele Programu oraz pierwszą przeprowadzoną w całości w Elektronicznym Systemie Oceny, Selekcji, Monitoringu i Ewaluacji (ESNOSMIE). W ramach Programu „Równać Szanse 2009” zostały zorganizowane cztery konkursy grantowe: Ogólnopolski Konkurs Grantowy, Regionalny Konkurs Grantowy, Projekty Modelowe, Fora Lokalne (I i II etap). Zmiany wprowadzone w poprzedniej edycji spowodowały zwiększenie zainteresowania Programem i jego ofertą. Więcej wniosków napłynęło na Regionalny Konkurs Grantowy i Fora Lokalne, dużym zainteresowaniem cieszyła się również strona Programu i wszystkie podejmowane inicjatywy (Ogólnopolskie Forum, publikacja). W ramach Programu „Równać Szanse 2009” przeprowadzono po raz pierwszy ewaluację Programu, opartą na wynikach badania organizacji i beneficjentów Programu „Równać Szanse 2008”.

 • W styczniu została ogłoszona kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym wnioskujący przygotowali diagnozy środowiska lokalnego, w drugim etapie konkursu organizacje przysyłały projekty działań. Względem pierwszej edycji dwuetapowej zmieniono formularz diagnozy. Zamiast na trzech obszarach: środowisko, młodzi ludzie żyjąca w danym środowisku i wizja projektu, diagnozy koncentrowały się na dwóch obszarach: środowisko i młodzi ludzie w nim zamieszkująca. Na pierwszy etap nadesłano 179 wniosków-diagnoz środowiska lokalnego. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się 52 organizacje, których przedstawiciele wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w dniach 26-29-03-w Warszawie. Szkolenie składało się z dwóch modułów: „Planowanie projektów w Programie 'Równać Szanse'„ oraz modułu służącego przedstawieniu dobrych praktyk i projektów modelowych. Udział w szkoleniu był warunkiem formalnym dalszego uczestnictwa organizacji w konkursie. Na drugi etap konkursu nadesłano 36 projektów. Komisja Ekspertów przyznała 22 dotacje na łączną kwotę 1 046 700 zł na działania trwające 18 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji wyniosła 50 000 zł. Wszystkie projekty zostały zrealizowane zgodnie z celami Programu. W zrealizowanych projektach wzięło udział bezpośrednio 647 osób, kolejne 2351 młodych osób było uczestnikami pośrednimi.
 • 1-08-Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy. Podobnie jak w latach ubiegłych Partnerami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu byli Partnerzy Regionalni: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Centrum Wolontariatu Słupsk, Centrum Wolontariatu Lublin i Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna. Konkurs został przeprowadzony przy użyciu systemu elektronicznego. Na Regionalny Konkurs Grantowy nadesłano 604 wnioski. Przyznano 103 dotacje na łączną kwotę 679 600 zł na działania trwające 6 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji wyniosła 7 000 zł. W konkursie o dofinansowanie mogły się starać organizacje pozarządowe, gminne biblioteki i domy kultury oraz grupy nieformalne. Przed rozpoczęciem działań projektowych przedstawiciele organizacji, które otrzymały dotacje na realizację projektu, wzięli udział w szkoleniu. W zrealizowanych projektach wzięło udział bezpośrednio 2 185 osób oraz pośrednio 5 174 młode osoby.
 • W edycji 2009 Programu „Równać Szanse” przeprowadzono również konkurs na Projekty Modelowe. Ze względu na dłuższy okres realizacji projektów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego formuła dwustopniowego konkursu na Projekty Modelowe nie mogła zostać utrzymana i od kolejnych edycji Projekty Modelowe kończące się opracowaniem publikacji będą realizowane przez organizacje, które zakończyły realizację projektów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Ponieważ zrealizowano 3 projekty przykładowe w ramach Programu „Równać Szanse 2008”, w edycji 2009 miała miejsce sytuacja przejściowa. Koordynatorzy projektów mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu przygotowującym do realizacji Projektów Modelowych w nowej formule, które odbyło się w listopadzie 2009 roku. W ramach konkursu można było uzyskać dofinansowanie na opracowanie książki zawierającej opis metodyki działań zrealizowanych w projekcie. Na konkurs Projekty Modelowe nadeszły 4 wnioski. Przyznano 2 dotacje na łączną kwotę 30 000 zł. Publikacje wydano w nakładzie 500 egzemplarzy każda. Elektroniczne wersje nowych publikacji pobrało od początku ich zamieszczenia na stronie (tj. od-10-2010 roku) ok. 50 osób. Dodatkowo, w ramach konkursu na Projekt Modelowy dotację w wysokości 42 000 zł otrzymało Centrum Nauki Kopernik na zbudowanie kadry trenerów i opracowanie metodyki pracy Klubów Młodego Odkrywcy.
 • W edycji 2009 została zmodyfikowana formuła Forów Lokalnych Programu „Równać Szanse”. Przeprowadzono równolegle konkursy na dwa rodzaje forów – otwarty konkurs na organizację forów lokalnych na I etapie oraz konkurs na fora na II etapie przeznaczony dla wybranych organizacji spośród tych, które zorganizowały fora w roku ubiegłym. Fora na I etapie zakładały dyskusję o sytuacji młodych ludzi w lokalnym środowisku w zaproponowanych przez PFDiM obszarach (np. edukacja, czas wolny, oferta lokalnego rynku pracy, współpraca lokalna). Organizatorzy forów lokalnych na drugim etapie w ramach dotacji mieli przeprowadzić diagnozę środowiska w oparciu o specjalnie przygotowany formularz oraz zorganizować drugie forum lokalne, w efekcie którego nastąpi rozpoczęcie prac nad strategią działań wyrównujących szanse młodych w środowisku lokalnym. Konkurs na organizację lokalnych forów Programu „Równać Szanse” został ogłoszony 19-02-2010 roku. W sumie odbyło się 10 forów, w których wzięło udział niemal 500 osób.

Jednym z dodatkowych działań zrealizowanych w ramach Programu „Równać Szanse” w tej edycji było zorganizowanie w dniach 27-28-05-2010 roku w Warszawie „Ogólnopolskiego Forum Równać Szanse. Polska, wieś, młodzi ludzie – diagnoza, rozwiązania, perspektywy”. Celem forum było ukazanie sytuacji i perspektyw młodych ludzi z małych miejscowości w I dekadzie XXI wieku w oparciu o wyniki badań, praktykę pracy z młodymi ludźmi oraz prognozy na najbliższe 20 lat. Uczestniczyło w nim ok. 160 osób. Forum było adresowane przede wszystkim do osób pracujących z młodymi ludźmi ze wsi i małych miast.

 

Udzielone Dotacje

 

Edycja 2010

 

W ramach edycji 2010 Programu „Równać Szanse” zostały przeprowadzone dwa konkursy otwarte: Ogólnopolski Konkurs Grantowy oraz Regionalny Konkurs Grantowy oraz konkursy zamknięte dla organizacji, które były realizatorami projektu w ramach Programu: Projekty Modelowe, Fora Lokalne I i II etap oraz po raz pierwszy konkurs Projekty Modelowe-Replikacje.

 • 15-01-2010 roku na stronie www.rownacszanse.pl Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym wnioskujący przygotowali diagnozy środowiska lokalnego, w drugim etapie konkursu organizacje przygotowywały projekty działań. 22-02-minął termin wypełniania wniosków w pierwszym etapie konkursu. Otrzymaliśmy 190 wniosków-diagnoz. Do II etapu konkursu zakwalifikowały się 52 organizacje. Szkolenie dla koordynatorów z organizacji zakwalifikowanych do II etapu konkursu odbyło się w dniach 18-21-03-w Warszawie. Na szkolenie przyjechali przedstawiciele wszystkich zaproszonych organizacji (52) i wszyscy ukończyli szkolenie. Szkolenie było poświęcone planowaniu i realizacji projektów w Programie „Równać Szanse”. 22-04-minął termin nadsyłania wniosków w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Spośród 52 organizacji uprawnionych do aplikowania w II etapie konkursu, w przewidzianym terminie wnioski aplikacyjne złożyły 42 organizacje. Komisja Ekspertów wybrała 21 projektów, którym przyznała dotacje na realizacje projektów na łączną sumę 1 027 400 zł. Wszystkie dotowane projekty zostały zrealizowane. Uczestnikami było przeszło 556 młodych osób.
 • 2-08-Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Równać Szanse 2010 – Regionalny Konkurs Grantowy”. Tak jak w latach ubiegłych współorganizatorami konkursu byli czterej Partnerzy Regionalni: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Centrum Wolontariatu Lublin, Centrum Wolontariatu Słupsk, Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna. 12-10-upłynął termin składania wniosków w „Regionalnym Konkursie „Grantowym”. Nadesłano 511 wniosków. W wyniku obrad czterech regionalnych Komisji Ekspertów przyznano dofinansowanie 102 projektom na łączną kwotę 698 000 zł. W grudniu 2010 roku odbyły się cztery sesje szkoleniowe dla koordynatorów projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie. W projektach realizowanych od-01-do-07-2011 r. wzięło udział 1982 osób.
 • Zgodnie z nową formułą konkursu wprowadzoną w edycji 2009 do konkursu na Projekty Modelowe Programu „Równać Szanse” zostały zaproszone wybrane organizacje spośród 21, które w listopadzie 2010 zakończyły realizację projektów w ramach Programu „Równać Szanse 2009 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”. Koordynatorzy projektów uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do realizacji Projektów Modelowych, które odbyło się w listopadzie 2010 roku. 27-01-upłynął termin składania wniosków. Spośród 4 uprawnionych organizacji, projekty nadesłały dwie organizacje: Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne z Włodawy i Ludowy Klub Sportowy Dwernicki Stoczek Łukowski ze Stoczka Łukowskiego. Komisja Ekspertów przyznała dotacje po 15 000 zł obu organizacjom. Powstały dwie nowe publikacje: „Gwiezdne Impresje”, Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne oraz „Miasto-Skarbnica umiejętności”, LKS Dwernicki Stoczek Łukowski.
 • W ramach Programu „Równać Szanse 2010” po raz pierwszy zorganizowano konkurs „Projekty Modelowe – Replikacje”. Konkurs skierowany jest do organizacji, które opracowały metodykę swojego projektu i wydały ją w formie publikacji Projektu Modelowego w ramach Programu „Równać Szanse”. Celem konkursu jest upowszechnienie metod działań Projektów Modelowych Programu „Równać Szanse” poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według metodyki wybranego Projektu Modelowego w nowym środowisku. Konkurs został ogłoszony 4 stycznia. Do 13 organizacji uprawnionych do udziału w konkursie wysłano mailem zaproszenie do udziału w konkursie. Termin nadsyłania wniosków minął 27 stycznia. Spośród 13 organizacji uprawnionych do aplikowania w konkursie wnioski przysłało 6 organizacji. Komisja Ekspertów przyznała trzy dotacje po 28 000 ZŁ, następującym organizacjom: Stowarzyszeniu „Tratwa” z Olsztyna, Unisławskiemu Towarzystwu Historycznemu oraz Regionalnemu Towarzystwu Oświatowo-Kulturalnemu Wspólnota Wiejska z Kijewa. W szkoleniach przeprowadzonych przez dotowane organizacje wzięło udział 116 osób.
 • W edycji 2010 kontynuowana jest wypracowana w poprzednich latach formuła konkursu Fora Lokalne. Tak jak w roku ubiegłym przeprowadzono równolegle konkursy na dwa rodzaje forów – otwarty konkurs na organizację forów lokalnych na I etapie oraz konkurs na fora na II etapie przeznaczony dla wybranych organizacji spośród tych, które zorganizowały fora w ramach poprzedniej edycji konkursu. Konkurs na organizację lokalnych forów Programu „Równać Szanse” na I i II etapie został ogłoszony 4-01-2011 roku. Termin nadsyłania wniosków w konkursie Fora Lokalne i Fora Lokalne II upłynął 3 lutego. Otrzymaliśmy 32 wnioski w konkursie na fora na I etapie oraz 5 wniosków w konkursie zamkniętym (od wszystkich uprawnionych organizacji). Komisja Ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji 9 projektom na łączną sumę 49 900 zł, w tym 6 projektom na I etap forów lokalnych, na sumę 28 900 zł i 3 projektom na II etap na sumę 21 000 zł. 28-02-w biurze PFDiM odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse” (I i II etap) z udziałem dotowanych organizacji, przedstawicieli PFDiM oraz PAFW. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji, które otrzymały dotację w ramach konkursu „Lokalne Fora Programu Równać Szanse 2010” i „Lokalne Fora II”. Odbyło się 9 Lokalnych Forów, 6 na I etapie oraz 3 na II etapie. We wszystkich forach łącznie wzięło udział 326 osób.

 

Udzielone Dotacje:

 

Edycja 2011

 

W ramach edycji 2011 Programu „Równać Szanse” zostały przeprowadzone dwa konkursy otwarte: Ogólnopolski Konkurs Grantowy oraz Regionalny Konkurs Grantowy oraz konkursy zamknięte dla organizacji, które były realizatorami projektu w ramach Programu: Projekty Modelowe, Projekty Modelowe-Replikacje, Fora Lokalne I i II etap oraz po raz pierwszy konkurs Działajmy Razem.

 • 17-01- 2011 r. ogłoszony został Ogólnopolski Konkurs Grantowy. Tak jak w edycji 2010, konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie organizacje aplikujące w konkursie przygotowywały diagnozy środowiska lokalnego, w drugim etapie wnioskujący przygotowywali projekty swoich działań. 22-02-minął termin wypełniania wniosków w pierwszym etapie, otrzymaliśmy 225 wniosków-diagnoz. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 58 organizacji. W dniach 18-20-03-odbyło się szkolenie dla koordynatorów z zakwalifikowanych organizacji. Na szkolenie przyjechało 57 osób, szkolenie było w całości poświęcone planowaniu projektów i pisaniu wniosków w Programie „Równać Szanse”. 20-04-minął termin składania wniosków w II etapie. W terminie wnioski aplikacyjne złożyło 48 organizacji.  Komisja Ekspertów wybrała 27 projektów, którym przyznała dotacje na realizacje projektów na łączną sumę 1 030 700 zł.
 • 1-08-2011 r. ogłoszony został Regionalny Konkurs Grantowy. Tak jak w poprzednich latach konkurs realizowany był we współpracy z czterema Partnerami Lokalnymi, ze współpracy zrezygnowało Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Do grona partnerów lokalnych dołączyło Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia z Opola. Pozostali partnerzy to: Centrum Wolontariatu w Słupsku, Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna. 11-10-upłynął termin składania wniosków. Otrzymaliśmy 512 wniosków. W wyniku obrad czterech regionalnych komisji ekspertów przyznano 107 dotacji, na łączną kwotę 722 800 zł. W grudniu odbyły się cztery szkolenia dla koordynatorów projektów, w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich dotowanych organizacji. W styczniu 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektów.
 •  5-01-równolegle zostały ogłoszone konkursy na organizacje Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”. Otwarty konkurs na organizację Lokalnych Forów w I etapie oraz konkurs na organizację forów w II etapie dla organizacji, które zostały wybrane spośród tych, które przeprowadziły Lokalne Fora w I etapie w poprzedniej edycji. Termin nadsyłania projektów w obu konkursach upłynął 1 lutego. Otrzymaliśmy 27 wniosków w konkursie na fora w I etapie oraz 3 wnioski w konkursie zamkniętym, na organizacje forów w II etapie. Komisja Ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji 10 projektom na łączną sumę 53 400 zł, w tym 8 projektom na I etap forów lokalnych, na sumę 39 400 zł i 2 projektom na II etap na sumę 14 tyś zł. 24-02-w biurze PFDiM odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse” (I i II etap) z udziałem dotowanych organizacji, przedstawicieli PFDiM oraz PAFW. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji, które otrzymały dotację w ramach konkursu „Lokalne Fora Programu Równać Szanse 2011” i „Lokalne Fora II”.
 • Po raz pierwszy w edycji 2011 ogłoszony został nowy konkurs „Działajmy Razem”. Celem konkursu  „Równać Szanse 2011 – Działajmy razem” jest umożliwienie młodych ludzi zaprezentowania rówieśnikom z innych miejscowości  swoich środowisk, doświadczeń i osiągnięć płynących z realizacji zakończonych w Programie „Równać Szanse” projektów oraz przeprowadzenie wspólnego przedsięwzięcia. W konkursie mogły wziąć udział organizacje, które zrealizowały projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego i Regionalnego Konkursu Grantowego w dwóch edycjach Programu: Równać Szanse 2009 i Równać Szanse 2010. Konkurs został ogłoszony 5 stycznia. Termin składania wniosków upłynął 1 lutego. Na konkurs nadesłano 14 wniosków. Komisja Ekspertów przyznała  9 dotacji na łączną kwotę 45 tyś.
 • 5-01-ogłoszone zostały dwa zamknięte konkursy: Projekty Modelowe oraz Projekty Modelowe-Replikacje.  Do konkursu Projekty Modelowe zostały zaproszone 4 organizacje spośród 21, które zrealizowały projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursy Grantowego 2010. Termin nadsyłania wniosków upłyną 2 lutego. Spośród uprawnionych organizacji, 3 złożyło swoje wnioski : Unisławskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Chociszewo Wspólna-Przyszłość i Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej. Komisja Ekspertów postanowiła przyznać 2 dotacje. Dotacje otrzymało Stowarzyszenie Chociszewo Wspólna-Przyszłość oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej. 
 • Po raz drugi w edycji 2011 ogłoszony został konkurs Projekty Modelowe – Replikacje. W konkursie mogło wziąć udział 15 organizacji, które wcześniej zrealizowały projekty w ramach konkursu „Projekty Modelowe”. Do wszystkich uprawnionych wysłane zostały e-maile z informacjami na temat konkursu. Termin nadsyłania wniosków minął 2 lutego. Spośród uprawnionych organizacji, swoje wnioski złożyło 5 organizacji: Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic, Unisławskie Towarzystwo Historyczne, LKS Dwernicki Stoczek Łukowski, Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska w Kijewie oraz Stowarzyszeni „Tratwa”. Komisja Ekspertów przyznała dotacje trzem organizacjom : LKS Dwernicki Stoczek Łukowski, Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska w Kijewie.

 

Udzielone Dotacje:


Edycja 2013

 

 • 14 stycznia 2013 r. został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013. Konkurs składa się z dwóch etapów. Do 8 marca organizacje pozarządowe mogły składać przygotowane diagnozy swojego środowiska w I etapie konkursu. Komisja ekspertów spośród 175 nadesłanych diagnoz wybrała 55 najlepszych. W dniach 5-7 kwietnia w Warszawie odbyło się szkolenie dla koordynatorów projektów przygotowujące do napisania projektu w II etapie konkursu. 8 maja upłynął termin składania wniosków w II etapie. Spośród 55 organizacji, swoje aplikacje złożyło 45. Komisja Ekspertów wybrała 27 projektów, którym przyznała dotacje na realizacje projektów na łączną kwotę 1 071 200 zł.
 • 1 sierpnia 2013 r. ogłoszony został Regionalny Konkurs Grantowy. Konkurs realizowany był we współpracy  z czterema Partnerami Lokalnymi: Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia z Opola, Centrum Wolontariatu w Słupsku, Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna. 10 października upłynął termin składania wniosków. Otrzymaliśmy 445 wniosków. W wyniku obrad czterech regionalnych komisji ekspertów przyznano 103 dotacje, na łączną kwotę 701 900 zł. W grudniu odbyły się cztery szkolenia dla koordynatorów projektów, w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich dotowanych organizacji. Termin realizacji projektów - od stycznia 2014 r. do końca lipca 2014 r.
 • 15 stycznia 2014 r. ogłoszone zostały dwa zamknięte konkursy: Projekty Modelowe oraz Projekty Modelowe-Replikacje.  Do konkursu Projekty Modelowe - Publikacje zostało zaproszonych 5 organizacji spośród 22, które zrealizowały projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursy Grantowego 2012. W konkursie Projekty Modelowe - Replikacje mogło wziąć udział 19 organizacji, które na przestrzeni lat wydały publikacje modelowe w ramach Programu. Projekty złożyły: w konkursie Projekty Modelowe - Publikacje - 4 organizacje, a przyznano 3 dotacje;  w konkursie Projekty Modelowe - Replikacje - 7 organizacji, a przyznano 3 dotacje.
 • 25 lutego 2014 r. ogłoszony został konkurs Działajmy Razem. Na konkurs wpłynęło 17 wniosków, z których dofinansowanie otrzmało 9 projektów, na łączną kwotę 42 500 zł.
 • 26 lutego 2014 r., w związku z przypadającymi w 2014 roku rocznicami historycznych wydarzeń związanych z polską wolnością i demokracją – a szczególnie z przypadającą 4 czerwca – 25 rocznicą zwycięstwa „Solidarności” w wyborach parlamentarnych – ogłoszony został Konkurs Specjalny, adresowany do organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek, które realizowały projekty w Programie „Równać Szanse”. Na konkurs wpłynęło 53 wnioski, z których komisja nagrodziła 15, na łączną kwotę 45 000 zł.
 • 13 marca 2014 r., po raz siódmy, zostały ogłoszone konkursy na organizacje Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”. Otwarty konkurs na organizację Lokalnych Forów w I etapie oraz konkurs na organizację forów w II etapie dla organizacji, które zostały wybrane spośród tych, które przeprowadziły Lokalne Fora w I etapie w poprzedniej edycji. Termin nadsyłania projektów w obu konkursach upłynął 15 kwietnia. Otrzymaliśmy 16 wniosków w konkursie na fora w I etapie oraz 2 wnioski w konkursie zamkniętym, na organizacje forów w II etapie. Komisja Ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji 9 projektom na łączną sumę 44 000 zł, w tym 7  projektom na I etap forów lokalnych, na sumę 30 000 zł i 2 projektom na II etap na sumę 14 000 zł.
 • 13 lipca 2014 r., bezpośrednio po zakończeniu Szkolenia dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse ogłoszony został konkurs dla uczestników Szkolenia. Na Konkurs wpłynęło 12 wniosków,a dotacje otrzymało 4 projekty na łączną kwotę 20 000 złotych.

 

Udzielone Dotacje:

 

 Edycja 2014

 

 • 15 stycznia 2014 r. został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2014. Konkurs składa się z dwóch etapów. Do 10 marca organizacje pozarządowe mogły składać przygotowane diagnozy swojego środowiska w I etapie konkursu. Komisja ekspertów spośród 140 nadesłanych diagnoz wybrała 65 najlepszych. W dniach 4-6 kwietnia w Warszawie odbyło się szkolenie dla koordynatorów projektów przygotowujące do napisania projektu w II etapie konkursu. 6 maja upłynął termin składania wniosków w II etapie. Spośród 65 organizacji, swoje aplikacje złożyło 55. Komisja Ekspertów wybrała 26 projektów, którym przyznała dotacje.
 • 20 sierpnia 2014 r. ogłoszony został Regionalny Konkurs Grantowy. Konkurs realizowany był we współpracy z czterema Partnerami Lokalnymi: Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia z Opola, Stowarzyszeniem Instytut Zachodni z Poznania, Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna. 10 listopada upłynął termin składania wniosków. Otrzymaliśmy 420 wniosków. W wyniku obrad czterech regionalnych komisji ekspertów przyznano 108 dotacji. W styczniu odbyły się cztery szkolenia dla koordynatorów projektów, w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich dotowanych organizacji. Termin realizacji projektów - od lutego2014 r. do końca sierpnia 2015 r.
 • 12 stycznia 2015 r. ogłoszone zostały dwa zamknięte konkursy: Projekty Modelowe oraz Projekty Modelowe-Replikacje.  Do konkursu Projekty Modelowe - Publikacje zostało zaproszonych 3 organizacje spośród 25, które zrealizowały projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursy Grantowego 2013. W konkursie Projekty Modelowe - Replikacje mogło wziąć udział 22 organizacje, które na przestrzeni lat wydały publikacje modelowe w ramach Programu. Projekty złożyły: w konkursie Projekty Modelowe - Publikacje - 3 organizacje, a przyznano 2 dotacje;  w konkursie Projekty Modelowe - Replikacje - 6 organizacji, a przyznano 3 dotacje.
 • 19 lutego 2015 r., po raz kolejny, zostały ogłoszone konkursy na organizacje Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”. Konkurs na organizację Lokalnych Forów w I etapie oraz konkurs na organizację forów w II etapie dla organizacji, które zostały wybrane spośród tych, które przeprowadziły Lokalne Fora w I etapie w poprzedniej edycji. Termin nadsyłania projektów w obu konkursach upłynął 18 marca. Otrzymaliśmy 35 wniosków w konkursie na fora w I etapie oraz 3 wnioski w konkursie zamkniętym, na organizacje forów w II etapie. Komisja Ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji 11 projektom na łączną sumę 53 900 zł, w tym 9  projektom na I etap forów lokalnych, na sumę 46 900 zł i 1 projektowi na II etap na sumę 7 000 zł.
 • 27 marca 2015 r., w związku z przypadającą w 2015 roku  25 rocznicą odrodzenia polskiej samorządności i ogłoszeniem przez Senat RP roku 2015 - Rokiem Samorządu Terytorialnego ogłosiliśmy Konkurs Specjalny. KS został objęty Honorowym Patronatem przez Prezydenta RP, a adresowany był do organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek, które realizowały projekty w Programie „Równać Szanse 2000-2014”. Na konkurs wpłynęło 24 wnioski, z których komisja nagrodziła 16, na łączną kwotę 48 000 zł.
 • 12 lipca 2015 r., bezpośrednio po zakończeniu Szkolenia dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse ogłoszony został konkurs dla uczestników Szkolenia. Na Konkurs wpłynęło 12 wniosków,a dotacje otrzymało 6 projekty na łączną kwotę 21 400 złotych.

 

Udzielone Dotacje:

 

 Edycja 2015

 

 • 15 stycznia 2015 r. został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2015. Jak każdego roku, również w tym konkurs składa się z dwóch etapów. Do 10 marca 2015 r.organizacje pozarządowe mogły składać przygotowane diagnozy swojego środowiska w I etapie konkursu. Komisja ekspertów spośród 150 nadesłanych diagnoz wybrała 66 najlepszych. W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla koordynatorów projektów przygotowujące do napisania projektu w II etapie konkursu. 7 maja upłynął termin składania wniosków w II etapie. Spośród 66 organizacji, swoje aplikacje złożyło 53. Komisja Ekspertów wybrała 28 projektów, którym przyznała dotacje.
 • 26 sierpnia 2015 r. ogłoszony został Regionalny Konkurs Grantowy. Konkurs realizowany był we współpracy z czterema Partnerami Lokalnymi: Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia z Opola, Stowarzyszeniem Instytut Zachodni z Poznania, Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna. 5 listopada 2015 r. upłynął termin składania wniosków. Otrzymaliśmy 563 wniosków. W wyniku obrad czterech regionalnych komisji ekspertów przyznano 111 dotacji. W styczniu odbyły się cztery szkolenia dla koordynatorów projektów, w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich dotowanych organizacji. Termin realizacji projektów - od lutego 2016 r. do końca sierpnia 2016 r.
 • 12 stycznia 2016 r. ogłoszone zostały dwa zamknięte konkursy: Projekty Modelowe oraz Projekty Modelowe-Replikacje.  Do konkursu Projekty Modelowe - Publikacje zostało zaproszonych 6 organizacji spośród 26, które zrealizowały projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursy Grantowego 2014. W konkursie Projekty Modelowe - Replikacje mogło wziąć udział 24 organizacje, które na przestrzeni lat wydały publikacje modelowe w ramach Programu. Projekty złożyły: w konkursie Projekty Modelowe - Publikacje - 5 organizacji, a przyznano 2 dotacje;  w konkursie Projekty Modelowe - Replikacje - 6 organizacji, a przyznano 4 dotacje.
 • 15 lutego 2016 r., po raz kolejny, zostały ogłoszone konkursy na organizacje Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”. Konkurs na organizację Lokalnych Forów w I etapie oraz konkurs na organizację forów w II etapie dla organizacji, które zostały wybrane spośród tych, które przeprowadziły Lokalne Fora w I etapie w poprzedniej edycji. Termin nadsyłania projektów w obu konkursach upłynął 17 marca. Otrzymaliśmy 30 wniosków w konkursie na fora w I etapie oraz 4 wnioski w konkursie zamkniętym, na organizacje forów w II etapie. Komisja Ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji 11 projektom na łączną sumę 58 100 zł, w tym 9  projektom na I etap forów lokalnych, na sumę 44 100 zł i 2 projektom na II etapie, na sumę 14 000 zł.
 • 11 lipca 2016 r., bezpośrednio po zakończeniu Szkolenia dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse ogłoszony został konkurs dla uczestników Szkolenia. Na Konkurs wpłynęło 12 wniosków,a dotacje otrzymało 6 projekty na łączną kwotę 21 400 złotych.
 • 28 sierpnia 2016 r., bezpośrednio po zakończeniu Zlotu Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse ogłoszony został konkurs dla uczestników Spotkania. Na Konkurs wpłynęło 6 wniosków,a dotacje otrzymało 5 projektów na łączną kwotę 23 700 złotych.

 

Udzielone Dotacje:

 

Edycja 2016

 

 • 14 stycznia 2016 r. został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2016. Konkurs składa się z dwóch etapów. Do 10 marca 2016 r.organizacje pozarządowe mogły składać przygotowane diagnozy swojego środowiska w I etapie konkursu. Komisja ekspertów spośród 144 nadesłanych diagnoz wybrała 66 najlepszych. W dniach 8-10 kwietnia 2016 r., w Warszawie odbyło się szkolenie dla koordynatorów projektów przygotowujące do napisania projektu w II etapie konkursu. 11 maja upłynie termin składania wniosków w II etapie. Spośród 65 organizacji, swoje aplikacje złożyło 53. Komisja Ekspertów wybrała 27 projektów, którym przyznała dotacje.
 • 16 sierpnia 2016 r. ogłoszony został Regionalny Konkurs Grantowy. Konkurs realizowany był we współpracy z czterema Partnerami Lokalnymi: Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia z Opola, Stowarzyszeniem Instytut Zachodni z Poznania, Fundacją Fundusz Lokalny SMK ze Zbydniowa oraz Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA z Ełku. 25 października 2016 r. upłynął termin składania wniosków. Otrzymaliśmy 642 wnioski. W wyniku obrad czterech regionalnych komisji ekspertów przyznano 111 dotacji. W styczniu odbyły się cztery szkolenia dla koordynatorów projektów, w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich dotowanych organizacji. Termin realizacji projektów - od lutego 2017 r. do końca sierpnia 2017 r.
 • 10 stycznia 2017 r. ogłoszone zostały dwa zamknięte konkursy: Projekty Modelowe oraz Projekty Modelowe-Replikacje. Do konkursu Projekty Modelowe - Publikacje zostało zaproszonych 6 organizacji spośród 25, które zrealizowały projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursy Grantowego 2015. W konkursie Projekty Modelowe - Replikacje mogło wziąć udział 25 organizacji, które na przestrzeni lat wydały publikacje modelowe w ramach Programu. Projekty złożyły: w konkursie Projekty Modelowe - Publikacje - 4 organizacje, a przyznano 2 dotacje;  w konkursie Projekty Modelowe - Replikacje - 6 organizacji, a przyznano 3 dotacje.
 • 13 lutego 2017 r., po raz kolejny, zostały ogłoszone konkursy na organizacje Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”. Konkurs na organizację Lokalnych Forów w I etapie oraz konkurs na organizację forów w II etapie dla organizacji, które zostały wybrane spośród tych, które przeprowadziły Lokalne Fora w I etapie w poprzedniej edycji. Termin nadsyłania projektów w obu konkursach upłynął 16 marca. Otrzymaliśmy 20 wniosków w konkursie na fora w I etapie oraz 4 wnioski w konkursie zamkniętym, na organizacje forów w II etapie. Komisja Ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji 13 projektom na łączną sumę 68 600 zł, w tym 10  projektom na I etap forów lokalnych, na sumę 47 600 zł i 3 projektom na II etapie, na sumę 21 000 zł.

Udzielone Dotacje:


Edycja 2017

 • 16 stycznia 2017 r. został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2017. Konkurs składa się z dwóch etapów. Do 14 marca 2017 r.organizacje pozarządowe mogą składać przygotowane diagnozy swojego środowiska w I etapie konkursu. Komisja ekspertów spośród 75 nadesłanych diagnoz wybrała 61 najlepszych. W dniach 7-9 kwietnia w Warszawie odbyło się szkolenie dla koordynatorów projektów przygotowujące do napisania projektu w II etapie konkursu.
APLIKUJ O DOTACJĘ


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

WASZE WSPOMNIENIA ZWIĄZANE Z PROGRAMEM

 • "Jako koordynator projektu Szwung Młodych programu grantowego Równać Szanse nabyłem nowe umiejętności w pracy z młodzieżą. Młodzież pokazała wielkie zaangażowanie w realizację projektu i była to dla nich niezwykła przygoda. Lokalna społeczność kibicowała młodym w ich działaniu. .."
  Klaudiusz
 • "Projekt ten nauczył mnie pracy w grupie i poznałam masę cudownych osób innych po raz pierwszy, resztę poznałam lepiej, odkryłam w sobie, miłość do śpiewania oraz przełamałam tremę sceniczną mogąc to robić z ludźmi których kocham całym sercem i są dla mnie jak rodzina, nigdy nie .."
  Maja
 • "Mój udział w projekcie był fajną i niezapomnianą przygodą. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z gwarą śląską. U mnie w domu nikt nią nie mówi, aż tu nagle zaczęłam się jej uczyć. Poznawałam zupełnie nowe słowa, z czasem nawet zaczęłam co nieco "godoć". Dla mnie to było coś .."
  Patrycja Błach
 • "Przygodę z RS zaczęłam w 2016 roku, właściwie przez przypadek. Zajrzałam do biblioteki w której władzę sprawowała cudowna Aneta Możdżanowska i tak się zaczęło. Początki w projekcie były pasmem przeplatających się przyjemności i wyzwań. Szybko taniec z ogniem stał się moją .."
  gabas
 • "MOJE DWUDZIESTOLECIE Z PROGRAMEM "RÓWNAĆ SZANSE" Kilka słów wstępu Jest rok 2020, to już prawie 20 lat, od kiedy rozpocząłem współpracę z Programem Równać Szanse. Jest to na tyle długi okres czasu, aby bez emocji na chłodno ocenić wszystko co miało znaczący wpływ .."
  Mieczysław
 • "Projekt, w którym dane mi było uczestniczyć miał miejsce w 2006 roku. Bardzo ciekawie w wywiadzie opowiadał o nim Radosław Lis. Ja również mam miłe wspomnienia związane z projektem. Poznaliśmy mnóstwo ciekawostek o średniowieczu, których nie ma w podręcznikach historii. Zwiedziliśmy .."
  Asia M.
 • "Do pierwszego projektu podeszliśmy z nie mniejszym zaciekawieniem niż młodzież. Trochę po omacku wybraliśmy temat "Z kulturą przez wieki - Średniowiecze". Na nasze wspólne szczęście okazało się to strzałem w dziesiątkę. A może nie o temat tu chodziło, a o coś zupełnie innego? .."
  Danka
 • "Na początku Od kiedy się znamy? W 2005 roku zobaczyłam ogłoszenie o konkursie (RKG) w gazecie. Jestem na tyle odchylona, że gdy coś widzę, to zaraz sobie zadaję pytanie: ,,Czy to się przyda w szkole?". Złożyłam wniosek i dostaliśmy grant na projekt. Potem jeszcze były trzy, ale już .."
  Grażyna
 • "Byłam koordynatorką w OKG. Projekty OKG wspominam najlepiej. Dlaczego? Bo tam zauważałam rzeczywistą zmianę w uczestnikach. Młodzi ludzie wchodzili do programu z niepewnością, z brakiem wiary, ale też z ciekawością ? ?może będzie fajnie?. Później zawsze następowało zdziwienie: ?a.."
  KasiaJ
 • "Zastanawiając się nad tymi latami to tak naprawdę z jednej strony można zobaczyć z jak wieloma młodymi ludźmi współpracowaliśmy, a z drugiej trudno wybrać konkretne wspomnienie, bo wydaje się, że każde jest ważne i to nie tylko dla mnie ale szczególnie dla młodzieży. Postanowił.."
  Paweł Pawłowski
 • "To był jeden z lepszych projektów, jakie miałam przyjemność prowadzić. Młodzież spisała się na medal - w pełni zaangażowana, zdeterminowana, zachwycona tematem. Jako koordynator miałam przyjemność patrzeć jak się rozwijają, jaką radość czerpią z każdego warsztatu, jak się str.."
  Beata
 • "Nigdy wcześniej się nie spodziewałam, że będę współtworzyć książkę. Dlaczego to doświadczenie wspominam? Bo było to w roku 2008 i stanowiło zwieńczenie pracy nad wieloma projektami, na które fundusze nasze stowarzyszenie pozyskało w ramach programów "Równać Szanse". Najpierw poj.."
  Dorota
 • "Bardzo mi miło, że w ramach 20-lecia Programu "Równać Szanse" mogę odbyć tę podróż w czasie i przywołać w pamięci miłe wspomnienia sprzed wielu lat. Przyznam szczerze, że nie pamiętam dokładnych nazw projektów, które miałam przyjemność koordynować, ani szczegółowych terminarz.."
  Marta
 • "2011 rok - razem z Asią byłyśmy studentkami i działałyśmy w Stowarzyszeniu Kulturalnym EURO-ART, które było wtedy początkującą organizacją. Nie miałyśmy doświadczenia ani w pisaniu wniosków, ani w diagnozowaniu społeczności lokalnej, ale chciałyśmy zrealizować działania artysty.."
  Agata
 • "Z Programem Równać Szanse jestem od 2010 r. To program, który w nas zakiełkował, wyrósł i zaowocował. Każdego roku wraz z młodzieżą chcemy, aby u nas się działo, aby młodzi mogli rozwijać swoje pasje, dosięgać gwiazd, robić to, o czym marzą. Każdy projekt i każdy rok to nowi lu.."
  Gabi
 • "Z programem Równać Szanse współpracuję już od 2005 roku - jeśli dobrze pamiętam. Mamy jako Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe za sobą zrealizowane projekty w ramach RKG i OKG. Jeśli chodzi o doświadczenie, to przede wszystkim należny podkreślić permanentny rozwój programu a tym sam.."
  MarMen
Dodaj swoje wspomnienie! »