WSTECZ :: Strona głównaAktualnościInne2018 RKG_FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse

Czy aplikując po raz pierwszy do RKG mam szansę na dofinansowanie projektu?
Doświadczenie w pisaniu projektów nie ma wpływu na ocenę wniosku w ramach konkursu. W latach ubiegłych nowe organizacje otrzymały około 50 %  wszystkich dotacji.

Czy przy ocenie wniosku przez ekspertów liczy się doświadczenie wnioskodawcy w pracy z młodzieżą?
Nie, w kryteriach oceny nie ma pytania o doświadczenie wnioskodawcy w pracy z młodzieżą. Jednak doświadczenie koordynatora w pracy z młodzieżą jest przydatne, bo daje większą szansę na jak najlepszą dla młodych ludzi realizację projektu.

Czy konsultowanie wniosku z regionalnym operatorem zwiększa szansę na uzyskanie dotacji?
Konsultacje wniosku nie dają żadnej gwarancji na uzyskanie dotacji. Konsultacje prowadzą przedstawiciele regionalnego operatora, zaś wnioski – w oparciu o udostępnione kryteria merytoryczne – ocenia komisja ekspertów. Konsultacja ma na celu minimalizowanie najczęściej popełnianych błędów, jednak odpowiedzialność za treść złożonego wniosku ponosi wnioskodawca.

Czy wniosek w edycji można wydrukować?
 Tak, jest możliwość wydruku próbnego.

Czy koordynator projektu musi być na szkoleniu dla koordynatorów?
Tak, jest to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich koordynatorów dofinansowanych projektów w danej edycji i nie ma możliwości wysłania zastępcy na szkolenie.

Czy projekt może uwzględniać sprzedaż artykułów wytworzonych przez uczestników w trakcie projektu?
Niestety nie.  Projekt nie może uwzględniać działań o charakterze komercyjnym, a sprzedaż ma właśnie taki charakter.

Czy zakup elementów potrzebnych do samodzielnego złożenia przez młodzież drukarki 3D jest traktowany jako sprzęt?
Nie. Zakup elementów potrzebnych do samodzielnego złożenia przez młodzież drukarki 3D (lub innych urządzeń, które są składane przez młodzież w ramach działań projektowych) jest traktowany jako materiały do zajęć i nie jest traktowany jako sprzęt. Tym samym nie jest obarczony limitem kwotowym w wysokości 25% wartości wnioskowanej dotacji.

Jaki jest limit wydatków z dotacji na zakup sprzętu?
Limit wydatków na zakup sprzętu w projekcie wynosi 25% wnioskowanej dotacji - nie mylić z maksymalną kwotą dotacji, o jaką można się ubiegać. To oznacza, że jeżeli w Państwa wniosku aplikujecie o 8.000 zł (gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi 8.500 zł), to 25% należy wyliczyć z kwoty 8.000 zł.

Czy w harmonogramie projektu, w lipcu można zaplanować przerwę wakacyjną?
Nie, zgodnie z zasadami, proponowane we wniosku działania mają tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi nie przerwanie przez cały okres trwania projektu (co najmniej 6 miesięcy).

Czy parafia może składać wniosek do konkursu regionalnego „Równać Szanse”?
Parafia ani inne podmioty niewymienione w zasadach konkursu, nie mogą być wnioskodawcą w Regionalnym Konkursie Grantowym. Wyłącznie podmioty wymienione w zasadach mogą składać wniosek i ubiegać się o dotację z programu „Równać Szanse”.

W jakim wieku powinni być uczestnicy projektu?
Zgodnie z 4 punktem zasad programu, uczestnikami projektu ma być młodzież w wieku od 13 do 19 lat – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Uczestnicy muszą spełniać oba warunki: być w przedziale wiekowym wymienionym wyżej oraz być uczniami jednej lub kilku szkół wymienionych wyżej (co oznacza, że szóstoklasiści, którzy mają 13 lat nie mogą uczestniczyć w projektach). Dodatkowo młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

Jak liczyć wiek uczestników projektu: rocznikowo, czy z dokładnością do dnia urodzin?
Młodzież uczestnicząca w projekcie ma mieć minimum 13 i maksimum 19 lat w momencie realizacji projektu. Jej wiek należy liczyć rocznikowo.

Ile wniosków o dotację może złożyć jeden podmiot?
Jeden wnioskodawca może złożyć nieograniczoną liczbę wniosków, ale dotację może uzyskać maksimum jedną. Jeżeli na przykład biblioteka gminna i jej cztery filie (filie nie mające osobowości prawnej) składają pięć wniosków, to dotacja może przyznana maksymalnie na jeden pomysł jednego podmiotu – w tym przypadku biblioteka i jej filie jest traktowana jak jeden podmiot, z jednym numerem REGON. Nie dotyczy to filii, które mają osobowość prawną i odrębny REGON.

Kiedy wypłacana jest dotacja?
Planowany termin przelania kwoty dotacji, to 8 lutego 2019 r.

Czy stowarzyszenia zwykłe mogą aplikować do konkursu Równać Szanse?
Stowarzyszenia zwykłe mogą aplikować do konkursu, pod warunkiem, że są wpisane do ewidencji stowarzyszeń prowadzonych przez starostów.

Jak sprawdzić dokładnie liczbę mieszkańców danej miejscowości?
Dane, jakie zamieszcza GUS nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą liczbę osób zamieszkałych daną miejscowość (najczęściej podają dane o liczbie osób zameldowanych). Organizacja lub instytucja, która ma wątpliwości, czy dane GUS rzeczywiście podają aktualne dane, mogą zwrócić się do urzędu gminy/urzędu miasta, aby uzyskać dane o liczbie mieszkańców uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kiedy organizacja wskazuje koordynatora projektu?
Organizacja lub instytucja wskazuje koordynatora projektu po otrzymaniu dotacji. W rozumieniu programu "Równać Szanse" jest to po otrzymaniu decyzji o otrzymaniu dotacji przed obowiązkowym szkoleniem dla koordynatorów.

Jeśli nie uczestniczyłem we wrześniowym lub październikowym szkoleniu organizowanym przez PFDiM lub Partnera Regionalnego, to czy mogę składać wniosek w konkursie?
Tak, udział w tych szkoleniach jest dobrowolny i bezpłatny. Szkoleniem obowiązkowym są objęte wyłącznie organizacje, które otrzymają dotacje w Regionalnym Konkursie Grantowym.

Czy  koszty koordynatora i księgowej wliczają się do 10% kosztów administracyjnych?
Nie, koszty księgowości i koordynatora nie wliczają się do kwoty 10% na koszty obsługi projektu. W zasadach konkursu nie wskazujemy "limitów" na wynagrodzenia koordynatora i księgowości.

 

 WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
APLIKUJ O DOTACJĘ